PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan
Kuebler Vietnam_DRAW WIRE Encoder Price List

Kuebler Vietnam_DRAW WIRE Encoder Price List


  --  7/4/2009
Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh và giá tốt nhất!

KUEBLER VIETNAM
DRAW WIRE ENCODER
LIMES LI20/LI50 meter Surcharge special lenght of cable
available standard lenghts: 0,3m, 1m, 2m, 3m, 5m, 6m, 8m, 10m, 15m, 20m, 30m, 40m, 50m, other lenghts on request
LIMES B1/B2 8.BX.10.010.XXXX Price per meter band
LIMES B1/B2 8.BX.10.010.XXXX Surcharge for cutting costs for lengths <30m
Mini-Messradsystem 2400 05.2400.0040.1000.5045  
       
draw wire encoder A50 D8.6A1.0xxx.3642.1250 incremental up to 1250mm
draw wire encoder A50 D8.3A1.0xxx.A11x.0000 analogue 4…20mA up to 1250mm
draw wire encoder A50 D8.3A1.0xxx.A22x.0000 analogue 0…10V up to 1250mm
draw wire encoder A50 D8.3A1.0xxx.A33x.0000 analogue Potentiometer up to 1250mm
       
draw wire encoder B80 D8.4B1.0100.0053.2000 incremental / 1m
draw wire encoder B80 D8.4B1.0100.6324.G123 SSI / 1m
draw wire encoder B80 D8.4B1.0100.6822.2113 CANopen /1m
draw wire encoder B80 D8.4B1.0100.6832.3113 Profibus /1m
draw wire encoder B80 D8.3B1.0100.A11x.0000 analogue 4…20mA / 1m
draw wire encoder B80 D8.3B1.0100.A22x.0000 analogue 0…10V / 1m
draw wire encoder B80 D8.3B1.0100.A33x.0000 analogue Poti /1m
       
draw wire encoder B80 D8.4B1.0200.0053.2000 incremental / 2m
draw wire encoder B80 D8.4B1.0200.6324.G123 SSI / 2m
draw wire encoder B80 D8.4B1.0200.6822.2113 CANopen /2m
draw wire encoder B80 D8.4B1.0200.6832.3113 Profibus /2m
draw wire encoder B80 D8.3B1.0200.A11x.0000 analogue 4…20mA / 2m
draw wire encoder B80 D8.3B1.0200.A22x.0000 analogue 0…10V / 2m
draw wire encoder B80 D8.3B1.0200.A33x.0000 analogue Poti /2m
       
draw wire encoder B80 D8.4B1.0300.0053.2000 incremental / 3m
draw wire encoder B80 D8.4B1.0300.6324.G123 SSI / 3m
draw wire encoder B80 D8.4B1.0300.6822.2113 CANopen /3m
draw wire encoder B80 D8.4B1.0300.6832.3113 Profibus /3m
draw wire encoder B80 D8.3B1.0300.A11x.0000 analogue 4…20mA / 3m
draw wire encoder B80 D8.3B1.0300.A22x.0000 analogue 0…10V / 3m
draw wire encoder B80 D8.3B1.0300.A33x.0000 analogue Poti /3m
       
draw wire encoder C120 D8.4C1.0600.0053.2000 incremental / 6m
draw wire encoder C120 D8.4C1.0600.6324.G123 SSI / 6m
draw wire encoder C120 D8.4C1.0600.6822.2113 CANopen / 6m
draw wire encoder C120 D8.4C1.0600.6832.3113 Profibus / 6m
draw wire encoder C120 D8.3C1.0600.A11x.0000 analogue 4…20mA / 6m
draw wire encoder C120 D8.3C1.0600.A22x.0000 analogue 0…10V / 6m
draw wire encoder C120 D8.3C1.0600.A33x.0000 analogue Poti / 6m
       
draw wire encoder D135 D8.4D1.0800.0053.2000 incremental / 8m
draw wire encoder D135 D8.4D1.0800.6324.G123 SSI / 8m
draw wire encoder D135 D8.4D1.0800.6822.2113 CANopen / 8m
draw wire encoder D135 D8.4D1.0800.6832.3113 Profibus / 8m
draw wire encoder D135 D8.3D1.0800.A11x.0000 analogue 4…20mA / 8m
draw wire encoder D135 D8.3D1.0800.A22x.0000 analogue 0…10V / 8m
draw wire encoder D135 D8.3D1.0800.A33x.0000 analogue Poti / 8m
       
draw wire encoder D135 D8.4D1.1000.0053.2000 incremental / 10m
draw wire encoder D135 D8.4D1.1000.6324.G123 SSI / 10m
draw wire encoder D135 D8.4D1.1000.6822.2113 CANopen / 10m
draw wire encoder D135 D8.4D1.1000.6832.3113 Profibus / 10m
draw wire encoder D135 D8.3D1.1000.A11x.0000 analogue 4…20mA / 10m
draw wire encoder D135 D8.3D1.1000.A22x.0000 analogue 0…10V / 10m
draw wire encoder D135 D8.3D1.1000.A33x.0000 analogue Poti / 10m
       
draw wire encoder D135 D8.4D1.1500.0053.2000 incremental / 15m
draw wire encoder D135 D8.4D1.1500.6324.G123 SSI / 15m
draw wire encoder D135 D8.4D1.1500.6822.2113 CANopen / 15m
draw wire encoder D135 D8.4D1.1500.6832.3113 Profibus / 15m
draw wire encoder D135 D8.3D1.1500.A11x.0000 analogue 4…20mA / 15m
draw wire encoder D135 D8.3D1.1500.A22x.0000 analogue 0…10V / 15m
draw wire encoder D135 D8.3D1.1500.A33x.0000 analogue Poti / 15m
       
draw wire encoder D135 D8.4D1.2000.0053.2000 incremental / 20m
draw wire encoder D135 D8.4D1.2000.6324.G123 SSI / 20m
draw wire encoder D135 D8.4D1.2000.6822.2113 CANopen / 20m
draw wire encoder D135 D8.4D1.2000.6832.3113 Profibus / 20m
draw wire encoder D135 D8.3D1.2000.A11x.0000 analogue 4…20mA / 20m
draw wire encoder D135 D8.3D1.2000.A22x.0000 analogue 0…10V / 20m
draw wire encoder D135 D8.3D1.2000.A33x.0000 analogue Poti / 20m
       
draw wire encoder D135 D8.4D1.2500.0053.2000 incremental / 25m
draw wire encoder D135 D8.4D1.2500.6324.G123 SSI / 25m
draw wire encoder D135 D8.4D1.2500.6822.2113 CANopen / 25m
draw wire encoder D135 D8.4D1.2500.6832.3113 Profibus / 25m
draw wire encoder D135 D8.3D1.2500.A11x.0000 analogue 4…20mA / 25m
draw wire encoder D135 D8.3D1.2500.A22x.0000 analogue 0…10V / 25m
draw wire encoder D135 D8.3D1.2500.A33x.0000 analogue Poti / 25m
       
draw wire encoder D135 D8.4D1.3000.0053.2000 incremental / 30m
draw wire encoder D135 D8.4D1.3000.6324.G123 SSI / 30m
draw wire encoder D135 D8.4D1.3000.6822.2113 CANopen / 30m
draw wire encoder D135 D8.4D1.3000.6832.3113 Profibus / 30m
draw wire encoder D135 D8.3D1.3000.A11x.0000 analogue 4…20mA / 30m
draw wire encoder D135 D8.3D1.3000.A22x.0000 analogue 0…10V / 30m
draw wire encoder D135 D8.3D1.3000.A33x.0000 analogue Poti / 30m
       
draw wire encoder D135 D8.4D1.3500.0053.2000 incremental / 35m
draw wire encoder D135 D8.4D1.3500.6324.G123 SSI / 35m
draw wire encoder D135 D8.4D1.3500.6822.2113 CANopen / 35m
draw wire encoder D135 D8.4D1.3500.6832.3113 Profibus / 35m
draw wire encoder D135 D8.3D1.3500.A11x.0000 analogue 4…20mA / 35m
draw wire encoder D135 D8.3D1.3500.A22x.0000 analogue 0…10V / 35m
draw wire encoder D135 D8.3D1.3500.A33x.0000 analogue Poti / 35m
       
draw wire encoder D135 D8.4D1.4000.0053.2000 incremental / 40m
draw wire encoder D135 D8.4D1.4000.6324.G123 SSI / 40m
draw wire encoder D135 D8.4D1.4000.6822.2113 CANopen / 40m
draw wire encoder D135 D8.4D1.4000.6832.3113 Profibus / 40m
draw wire encoder D135 D8.3D1.4000.A11x.0000 analogue 4…20mA / 40m
draw wire encoder D135 D8.3D1.4000.A22x.0000 analogue 0…10V / 40m
draw wire encoder D135 D8.3D1.4000.A33x.0000 analogue Poti / 40m
       
draw wire encoder Mini D5.2102.2421.1000 incremental
draw wire encoder Mini D5.2102.2441.1000 incremental
draw wire encoder Mini D5.2501.2421.1000 incremental
draw wire encoder Mini D5.2501.2441.1000 incremental
draw wire encoder Mini D5.3501.A111.0000 analogue
draw wire encoder Mini D5.3501.A221.0000 analogue
draw wire encoder Mini D5.3501.A331.0000 analogue
draw wire encoder Mini D5.3502.A111.0000 analogue / 2m
draw wire encoder Mini D5.3502.A221.0000 analogue / 2m
draw wire encoder Mini D5.3502.A331.0000 analogue / 2m
       
draw wire encoder Standard D8.1106.0243.2000 incl. encoder
draw wire encoder Standard D8.1106.0283.2000 incl. encoder
draw wire encoder Standard D8.12A1.0243.2000 incl. encoder
draw wire encoder Standard D8.12A1.0283.2000 incl. encoder
       
draw wire-actuator Standard 8.0000.7000.0010 draw wire mechanic 2,8m Paraleine
draw wire-actuator Standard 8.0000.7000.0011 draw wire mechanic 6m steel wire
draw wire encoder B80 D8.4B1.0100.XXXX.XXXX draw wire mechanic 1m
draw wire encoder B80 D8.4B1.0200.XXXX.XXXX draw wire mechanic 2m
draw wire encoder B80 D8.4B1.0300.XXXX.XXXX draw wire mechanic 3m
draw wire encoder C120 D8.4C1.0600.XXXX.XXXX Draw wire mechanic 6m
draw wire encoder D135 D8.4D1.0800.XXXX.XXXX draw wire mechanic 8m
draw wire encoder D135 D8.4D1.1000.XXXX.XXXX draw wire mechanic 10m
draw wire encoder D135 D8.4D1.1500.XXXX.XXXX draw wire mechanic 15m
draw wire encoder D135 D8.4D1.2000.XXXX.XXXX draw wire mechanic 20m
draw wire encoder D135 D8.4D1.2500.XXXX.XXXX draw wire mechanic 25m
draw wire encoder D135 D8.4D1.3000.XXXX.XXXX draw wire mechanic 30m
draw wire encoder D135 D8.4D1.3500.XXXX.XXXX draw wire mechanic 35m
draw wire encoder D135 D8.4D1.4000.XXXX.XXXX draw wire mechanic 40m
       
draw wire mounting Montage 8.0000.7000.0000 encoder on mechanic
For the combination draw wire with mounted encoder discount group 8 is valid.
Lenght measuring kits siehe Zubehör
New products are in red
Stocked items:
8.LI20.1111.2005 8.LI50.1111.2050 D5.2102.2421.1000  
8.LI20.1111.2020 8.LI50.1111.2250 D5.2102.2441.1000  
8.LI20.1111.2050 8.LI50.1121.2050 D5.2501.2421.1000  
  8.LI50.1121.2250 D5.2501.2441.1000  
    D5.3501.A111.0000  
8.B1.10.010.0010 8.B2.10.010.0010 D5.3501.A221.0000  
8.B1.10.010.0020 8.B2.10.010.0020 D5.3501.A331.0000  
8.B1.10.010.0050 8.B2.10.010.0050  
8.B1.10.010.0100 8.B2.10.010.0100 D8.1106.0243.2000  
    D8.1106.0283.2000  
    D8.12A1.0243.2000  
    D8.12A1.0283.2000  

GNN VIETNAM
Nhà Phân Phối Chính Thức Sản Phẩm Kuebler (Đức) tại Việt Nam

VP Chính : 153 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đa Kao - Q.1 - TP.HCM
VPDG : 33 Hoa Hồng - Phường 2 - Q. Phú Nhuận -TP.HCM 
[tel] : 84 - 8 - 3517.4923
[fax] : 84 - 8 - 3517.4924
[email] : contact@gnnvietnam.com

[website] : www.gnnvietnam.com hoặc www.gnn.com.sg

 

Kuebler Vietnam
Số người xem : 9169
Đăng ký nhận tin