PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan
Kuebler Vietnam_ELECTROMECHANICAL COUNTER Price List

Kuebler Vietnam_ELECTROMECHANICAL COUNTER Price List


  --  7/5/2009
Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh và giá tốt nhất!

KUEBLER VIETNAM      
       
ELECTROMECHANICAL COUNTERS    
Product range Product name Order code Version
Electromechanical adding counters K04 1.100.xxx.xxx K 04.xx, DC
Electromechanical adding counters K04 1.100.xxx.xxx K 04.xx, AC
Electromechanical adding counters AK05 1.110.000.XXX AK 05.00, DC
Electromechanical adding counters AK05 1.110.000.XXX AK 05.00, AC
Electromechanical adding counters K05 1.110.xxx.xxx K 05.xx, DC
Electromechanical adding counters K05 1.110.xxx.xxx K 05.xx, AC
Electromechanical adding counters AK06 1.120.000.XXX AK 06.00, DC
Electromechanical adding counters AK06 1.120.000.XXX AK 06.00, AC
Electromechanical adding counters K06 1.120.xxx.xxx K 06.xx, DC
Electromechanical adding counters K06 1.120.xxx.xxx K 06.xx, AC
Electromechanical adding counters SK06 1.122.101.XXX SK 06.1, DC
Electromechanical adding counters SK06 1.122.101.XXX SK 06.1, AC
Electromechanical adding counters AK07 1.130.000.xxx AK07.00, DC
Electromechanical adding counters AK07 1.130.000.xxx AK07.00, AC
Electromechanical adding counters K07 1.130.xxx.xxx K 07.xx, DC
Electromechanical adding counters K07 1.130.xxx.xxx K 07.xx, AC
Electromechanical adding counters K0x x.xx7.xxx.xxx K0x.xx.35
Electromechanical adding counters K0x x.xx9.xxx.xxx K0x.xx.37
Electromechanical adding counters K0x x.xxx.xxx.xxx.293 K0x.xx.293
Electromechanical adding counters K0x x.xxx.xxx.xxx.324 K0x.xx.324
Electromechanical adding counters SK07 1.132.101.xxx SK 07.1, DC
Electromechanical adding counters SK07 1.132.101.xxx SK 07.1, AC
Electromechanical adding counters W15 1.150.xxx.xxx.xxx W 15.xx, DC/0
Electromechanical adding counters W15 1.150.xxx.xxx.xxx W 15.xx, DC/05
Electromechanical adding counters W15 1.150.xxx.xxx.xxx W 15.xx, AC
Electromechanical adding counters W15 1.152.011.xxx AW 15.01, DC/0
Electromechanical adding counters W15 1.152.011.xxx AW 15.01, DC/05
Electromechanical adding counters W15 1.152.011.xxx AW 15.01, AC
Electromechanical adding counters W16 1.160.xxx.xxx.xxx W 16.xx, DC/0
Electromechanical adding counters W16 1.160.xxx.xxx.xxx W 16.xx, DC/05
Electromechanical adding counters W16 1.160.xxx.xxx.xxx W 16.xx, AC
Electromechanical adding counters AW16 1.162.xxx.xxx AW 16.xx, DC/0
Electromechanical adding counters AW16 1.162.xxx.xxx AW 16.xx, DC/05
Electromechanical adding counters AW16 1.162.xxx.xxx AW 16.xx, AC
Electromechanical adding counters W17 1.740.xxx.xxx W17.xx, DC/0
Electromechanical adding counters W17 1.740.xxx.xxx W17.xx, DC/05
Electromechanical adding counters W17 1.740.xxx.xxx W17.xx, AC
Electromechanical adding counters AW17 1.742.800.012 AW 17.80, 12VDC/0
Electromechanical adding counters W1x x.xx1.xxx.xxx W1x.xx.3
Electromechanical adding counters W1x x.xx9.xxx.xxx W1x.xx.4
Electromechanical adding counters W1x x.xx5.xxx.xxx W1x.xx.11
Electromechanical adding counters W1x x.xx4.xxx.xxx.023 W1x.xx.23
Electromechanical adding counters BK14 1.180.xxx.xxx BK 14.x1, DC
Electromechanical adding counters BK14 1.180.xxx.xxx BK 14.x1, AC
Electromechanical adding counters BK16 1.190.xxx.xxx BK 16.x0, DC
Electromechanical adding counters BK16 1.190.xxx.xxx BK 16.x0, AC
Electromechanical adding counters B15 1.200.xxx.xxx B 15.x1, DC
Electromechanical adding counters B15 1.200.xxx.xxx B 15.x1, AC
Electromechanical adding counters F1B15 1.201.512.xxx F1B 15.01, DC
Electromechanical adding counters F1B15 1.201.512.xxx F1B 15.01, AC
Electromechanical adding counters B16 1.230.x0x.xxx B 16.x0, DC
Electromechanical adding counters B16 1.230.x0x.xxx B 16.x0, AC
Electromechanical adding counters B16 1.230.x1x.xxx B 16.x1, DC
Electromechanical adding counters B16 1.230.x1x.xxx B 16.x1, AC
Electromechanical adding counters F1B16 1.231.502.xxx F1B 16.00, DC
Electromechanical adding counters F1B16 1.231.502.xxx F1B 16.00, AC
Electromechanical adding counters F1B16 1.231.512.xxx F1B 16.01, DC
Electromechanical adding counters F1B16 1.231.512.xxx F1B 16.01, AC
Electromechanical adding counters B18 1.260.xxx.xxx B 18.x0, DC
Electromechanical adding counters B18 1.260.xxx.xxx B 18.x0, AC
Electromechanical adding counters F1B18 1.261.502.xxx F1B 18.00, DC
Electromechanical adding counters F1B18 1.261.502.xxx F1B 18.00, AC
Electromechanical adding counters B1x x.xx7.xxx.xxx B1x.xx.4
Electromechanical adding counters B1x x.xx9.xxx.xxx B1x.xx.11
Electromechanical adding counters B1x x.xxx.xxx.xxx.023 B1x.xx.23
Electromechanical adding counters B1x x.xxx.xxx.xxx.xxx B1x.xx.7
Electromechanical adding counters MK14 1.310.x10.xxx MK 14.x1, DC
Electromechanical adding counters MK14 1.310.x10.xxx MK 14.x1, AC
Electromechanical adding counters MK14 1.310.x20.xxx MK 14.x2, DC
Electromechanical adding counters MK14 1.310.x20.xxx MK 14.x2, AC
Electromechanical adding counters MK14 1.310.x30.xxx MK 14.x3, DC
Electromechanical adding counters MK14 1.310.x30.xxx MK 14.x3, AC
Electromechanical adding counters MK16 1.330.x00.xxx MK 16.x0, DC
Electromechanical adding counters MK16 1.330.x00.xxx MK 16.x0, AC
Electromechanical adding counters MK16 1.340.x10.xxx MK 16.x1, DC
Electromechanical adding counters MK16 1.340.x10.xxx MK 16.x1, AC
Electromechanical adding counters MK16 1.340.x20.xxx MK 16.x2, DC
Electromechanical adding counters MK16 1.340.x20.xxx MK 16.x2, AC
Electromechanical adding counters MK16 1.340.x30.xxx MK 16.x3, DC
Electromechanical adding counters MK16 1.340.x30.xxx MK 16.x3, AC
Electromechanical adding counters MK18 1.360.x00.xxx MK 18.x0, DC
Electromechanical adding counters MK18 1.360.x00.xxx MK 18.x0, AC
Electromechanical adding counters K66 1.650.xxx.xxx K 66.xx,DC
Electromechanical adding counters K67 1.660.xxx.xxx K 67.xx, DC
Electromechanical adding counters K66/K67 x.xx7.xxx.xxx K6x.xx.4
Electromechanical adding counters K66/K67 x.xx1.xxx.xxx K6x.xx.3
Electromechanical adding counters K66/K67 x.xxx.xxx.xxx.293 K6x.xx.293
Electromechanical adding counters K66/K67 x.xxx.xxx.xxx.324 K6x.xx.324
Electromechanical adding counters K46 1.700.xxx.xxx K 46.xx, DC
Electromechanical adding counters K47 1.710.xxx.xxx K 47.xx, DC
Electromechanical adding counters K46/K47 x.xx7.xxx.xxx K4x.xx.4
Electromechanical adding counters K46/K47 x.xx1.xxx.xxx K4x.xx.3
Electromechanical adding counters K46/K47 x.xxx.xxx.xxx.293 K4x.xx.293
Electromechanical adding counters K46/K47 x.xxx.xxx.xxx.324 K4x.xx.324
Electromechanical adding counters KWH 17 1.944.X00.XXX KWH 17
Electromechanical adding counters KWH 17 1.944.X01.XXX KWH 17
Electromechanical adding counters KWH 17 1.944.X0X.XXX.346 Aufpreis / surcharge
Electromechanical adding counters PMK 3.802.xxx PMK 14.x1
Electromechanical adding counters PMK 3.804.xxx PMK 16.x1
Electromechanical adding counters PMK 3.805.xxx PMK 18.x0
Electromechanical preset counters BVa15 2.100.xxx.xxx BVa 15.x1, DC
Electromechanical preset counters BVa15 2.100.xxx.xxx BVa 15.x1, AC
Electromechanical preset counters BVa15 2.120.xxx.xxx BVa 15.x1/3, DC
Electromechanical preset counters BVa15 2.120.xxx.xxx BVa 15.x1/3, AC
Electromechanical preset counters MVs13 2.300.x1x.xxx MVs 13.x1, DC
Electromechanical preset counters MVs13 2.300.x1x.xxx MVs 13.x1, AC
Electromechanical preset counters MVs13 2.300.x3x.xxx MVs 13.x3, DC
Electromechanical preset counters MVs13 2.300.x3x.xxx MVs 13.x3, AC
Electromechanical preset counters MVs13 2.310.x1x.xxx MVs 13.x1/2, DC
Electromechanical preset counters MVs13 2.310.x1x.xxx MVs 13.x1/2, AC
Electromechanical preset counters MVs13 2.310.x3x.xxx MVs 13.x3/2, DC
Electromechanical preset counters MVs13 2.310.x3x.xxx MVs 13.x3/2, AC
Electromechanical preset counters MVs16 2.320.x1x.xxx MVs 16.x1, DC
Electromechanical preset counters MVs16 2.320.x1x.xxx MVs 16.x1, AC
Electromechanical preset counters MVs16 2.320.x3x.xxx MVs 16.x3, DC
Electromechanical preset counters MVs16 2.320.x3x.xxx MVs 16.x3, AC
Electromechanical preset counters MVs16 2.360.x1x.xxx MVs 16.x1/3, DC
Electromechanical preset counters MVs16 2.360.x1x.xxx MVs 16.x1/3, AC
Electromechanical preset counters MVs16 2.360.x3x.xxx MVs 16.x3/3, DC
Electromechanical preset counters MVs16 2.360.x3x.xxx MVs 16.x3/3, AC
       
090109pb-1050      
       
New products are in red      

Stocked items:
1.110.200.056                  K05.20, 230VAC/a0                1.132.101.012                  SK07.1, 12VDC/0,sw              
1.110.200.418                  K05.20, 24VDC/04   1.132.101.013                  SK07.1, 24VDC/0,sw              
1.130.200.012                  K07.20, 12VDC/0                  1.132.101.033                  SK07.1, 24VDC/I,sw              
1.130.200.032                  K07.20, 12VDC/I                  1.132.101.051                  SK07.1, 24VAC/a0,sw             
1.130.200.033                  K07.20, 24VDC/I                  1.132.101.054                  SK07.1, 115VAC/a0,sw            
      1.132.101.056                  SK07.1, 230VAC/a0,sw            
1.130.401.008                  K07.40, 4,5VDC/0                      
1.130.800.032                  K07.80, 12VDC/I                       
1.130.900.009                  K07.90, 5VDC/0                        
1.130.900.012                  K07.90, 12VDC/0                       
1.139.200.012                  K07.20.37, 12VDC/0                    
1,130,200,054 K07.20, 115VAC/a0        
1,130,200,056 K07.20, 230VAC/a0        
1.150.210.013                  W15.21, 24VDC/0,gr               1.160.200.013                  W16.20, 24VDC/0,gr              
1.150.210.051                  W15.21, 24VAC/a0,gr              1.160.200.056                  W16.20, 230VAC/a0,gr            
1.150.210.056                  W15.21, 230VAC/a0,gr             1.160.201.012                  W16.20, 12VDC/0,sw              
1.150.211.012                  W15.21, 12VDC/0,sw               1.160.201.013                  W16.20, 24VDC/0,sw              
1.150.211.013                  W15.21, 24VDC/0,sw               1.160.201.056                  W16.20, 230VAC/a0,sw            
1.150.211.050                  W15.21, 24VDC/05,sw                   
1.150.211.054                  W15.21, 115VAC/a0,sw             1.162.001.013                  AW16.00, 24VDC/0,sw             
1.150.211.056                  W15.21, 230VAC/a0,sw                  
1.150.510.012.550              W15.51, 12 VDC/0,sw/gr           1.740.500.012.550              W17.50, 12 VDC/0                
1.150.510.013.550              W15.51, 24 VDC/0,sw/gr           1.740.500.013.550              W17.50, 24 VDC/0                
1.150.510.054.550              W15.51, 115 VAC/a0,sw/gr         1.740.500.054.550              W17.50, 115 VAC/a0              
1.150.510.056.550              W15.51, 230 VAC/a0,sw/gr         1.740.500.056.550              W17.50, 230 VAC/a0              
1.180.110.013                  Bk14.11, 24VDC/0                 1.230.210.033                  B16.21, 24VDC/I                 
1.180.210.013                  Bk14.21, 24VDC/0                 1.230.210.066                  B16.21, 230VAC/a                
1.180.210.066                  Bk14.21, 230VAC/a                1.230.211.013                  B16.21, 24VDC/0                 
      1.230.211.033                  B16.21, 24VDC/I  
1.190.200.013                  Bk16.20, 24VDC/0                 1.230.211.066                  B16.21, 230VAC/a  
1.190.200.066                  Bk16.20, 230VAC/a                1.230.217.013                  B16.21vs, 24VDC/0  
      1.230.310.013                  B16.31, 24VDC/0                 
1.230.011.013                  B16.01, 24VDC/0   1.237.201.066                  B16.20.4, 230VAC/a  
1.230.011.033                  B16.01, 24VDC/I   1.237.211.066                  B16.21.4, 230VAC/a  
1.230.011.066                  B16.01, 230VAC/a   1.237.310.066                  B16.31.4, 230VAC/a  
1.230.012.013                  B16.01, 24VDC/0        
1.230.012.033                  B16.01, 24VDC/I   1.260.001.013 B18.00, 24VDC/0  
1.230.012.066                  B16.01, 230VAC/a   1.260.002.013                  B18.00, 24VDC/0  
1.230.110.013                  B16.11, 24VDC/0                  1.260.002.033                  B18.00, 24VDC/I  
1.230.110.033                  B16.11, 24VDC/I                  1.260.100.013                  B18.10, 24VDC/0  
1.230.110.061 B16.11, 24 VAC/a   1.260.200.013                  B18.20, 24VDC/0                 
1,230,110,064 B16.11, 115VAC/a                 1.260.200.033                  B18.20, 24VDC/I                 
1.230.110.066                  B16.11, 230VAC/a                 1.260.200.066                  B18.20, 230VAC/a                
1.230.111.033                  B16.11, 24VDC/I     1.260.201.013                  B18.20, 24VDC/0  
1.230.200.013                  B16.20, 24VDC/0                  1.260.201.066                  B18.20, 230VAC/a  
1.230.200.033                  B16.20, 24VDC/I                       
1.230.210.013                  B16.21, 24VDC/0                       
1.660.200.009 K 67.20, 5 VDC/0 1.700.800.013                  K46.80, 24VDC/0                 
1.660.200.012 K 67.20, 12 VDC/0 1.700.900.009                  K46.90, 5VDC/0,                 
1.660.200.013 K 67.20, 24 VDC/0 1.700.900.013                  K46.90, 24VDC/0                 
           
1.700.200.009                  K46.20, 5VDC/0                   1.710.200.009 K47.20, 5 VDC/0
1.700.200.012                  K46.20, 12VDC/0                  1.710.200.012 K47.20, 12 VDC/0
1.700.200.013                  K46.20, 24VDC/0                  1.710.200.013 K47.20, 24 VDC/0
3.802.110                      PMk14.11, grau                        
3.804.110                      PMk16.11,                             
2.100.011.033                  BVa15.01, 24VDC/I   2.100.210.033                  BVa15.21, 24VDC/I               
2.100.011.061                  BVa15.01, 24VAC/a   2.100.210.066                  BVa15.21, 230VAC/a              
2.100.110.056                  BVa15.11, 230VAC/a0              2.100.211.033                  BVa15.21, 24VDC/I  
2.100.110.066                  BVa15.11, 230VAC/a               2.107.311.013                  BVa15.31.4, 24VDC/0   
      2.120.310.056                  BVa15.31/3, 230VAC/a0           

 

GNN VIETNAM
Nhà Phân Phối Chính Thức Sản Phẩm Kuebler (Đức) tại Việt Nam

VP Chính : 153 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đa Kao - Q.1 - TP.HCM
VPDG : 33 Hoa Hồng - Phường 2 - Q. Phú Nhuận -TP.HCM 
[tel] : 84 - 8 - 3517.4923
[fax] : 84 - 8 - 3517.4924
[email] : contact@gnnvietnam.com

[website] : www.gnnvietnam.com hoặc www.gnn.com.sg

 

Kuebler Vietnam
Số người xem : 9688
Đăng ký nhận tin