PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan
Kuebler Vietnam_ELECTROMECHANICAL TIMER Price List

Kuebler Vietnam_ELECTROMECHANICAL TIMER Price List


  --  7/5/2009
Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh và giá tốt nhất!

KUEBLER VIETNAM
ELECTROMECHANICAL TIMERS
Product range Product name Order code Version
Electromechanical timer SH 17 0.170.000.351 SH 17, 10 - 27 VDC
Electromechanical timer SH 17 0.170.000.xxx SH 17, AC
Electromechanical timer HK 46 3.050.xxx.383 HK46.xx, DC
Electromechanical timer HK 47 3.060.xxx.383 HK47.xx, DC
Electromechanical adding counters HK46/HK47 x.xx7.xxx.xxx HK4x.xx.4
Electromechanical adding counters HK46/HK47 x.xx1.xxx.xxx HK4x.xx.3
Electromechanical adding counters HK46/HK47 x.xxx.xxx.xxx.324 HK4x.xx.324
Electromechanical timer AHK 07 3.100.000.383 AHK 07.00, 4,5 - 35 VDC
Electromechanical timer HK 07 3.100.200.383 HK 07.20, 4,5 - 35 VDC
Electromechanical timer HK 07 3.100.401.383 HK 07.40, 4,5 - 35 VDC
Electromechanical timer HK 07 3.100.501.383 HK 07.50, 4,5 - 35 VDC
Electromechanical timer HK 07 3.100.800.383 HK 07.80, 4,5 - 35 VDC
Electromechanical timer HK 07 3.100.9xx.383 HK 07.9x, 4,5 - 35 VDC
Electromechanical adding counters HK 07 x.xx7.xxx.xxx K0x.xx.35
Electromechanical adding counters HK 07 x.xx9.xxx.xxx K0x.xx.37
Electromechanical adding counters HK 07 x.xxx.xxx.xxx.324 K0x.xx.324
Electromechanical timer SHK 07 3.102.101.xxx SHK 07.1, DC
Electromechanical timer SHK 07 3.102.101.xxx SHK 07.1, AC
Electromechanical timer HK 07D auf Anfrage / on request  
Electromechanical timer HK 17 3.130.051.xxx HK 17.051, DC
Electromechanical timer HK 17 3.130.051.xxx HK 17.051, AC
Electromechanical timer HK 17 3.130.151.xxx HK 17.151, DC
Electromechanical timer HK 17 3.130.151.xxx HK 17.151, AC
Electromechanical timer HK 17 3.130.251.xxx HK 17.251, DC
Electromechanical timer HK 17 3.130.251.xxx HK 17.251, AC
Electromechanical timer HK 17 3.130.451.xxx HK 17.451, DC
Electromechanical timer HK 17 3.130.451.xxx HK 17.451, AC
Electromechanical timer HK 17 3.130.511.xxx HK 17.511, DC
Electromechanical timer HK 17 3.130.511.xxx HK 17.511, AC
Electromechanical timer HK 17 3.130.611.xxx HK 17.611, DC
Electromechanical timer HK 17 3.130.611.xxx HK 17.611, AC
Electromechanical timer HK 17 Aufpreis / surcharge 360-440 VAC
Electromechanical timer HB 26 3.16x.x11.xxx HB 26.x1, DC
Electromechanical timer HB 26 3.16x.x11.xxx HB 26.x1, AC
Electromechanical timer HB 26 Aufpreis / surcharge 360-440 VAC
Electromechanical timer HB 26 Aufpreis / surcharge >130 VDC
Electromechanical adding counters HB 2x x.xx7.xxx.xxx HB2x.xx.4
Electromechanical adding counters HB 2x x.xx9.xxx.xxx HB2x.xx.11
Electromechanical timer K1HB 26 3.160.611.xxx K1HB 26.31, DC
Electromechanical timer K1HB 26 3.160.611.xxx K1HB 26.31, AC
Electromechanical timer DvHB 26 3.160.711.xxx DvHB 26.31, DC
Electromechanical timer DvHB 26 3.160.711.xxx DvHB 26.31, AC
Electromechanical timer DvsHB 26 3.160.811.xxx DvsHB 26.31, DC
Electromechanical timer DvsHB 26 3.160.811.xxx DvsHB 26.31, AC
Electromechanical timer HB 27 3.200.xxx.xxx HB 27.XX, DC
Electromechanical timer HB 27 3.200.xxx.xxx HB 27.XX, AC
Electromechanical adding counters HB 2x x.xx7.xxx.xxx HB2x.xx.4
Electromechanical adding counters HB 2x x.xx9.xxx.xxx HB2x.xx.11
Electromechanical timer K1HB27 3.200.60X.xxx K1HB 27.XX, DC
Electromechanical timer K1HB27 3.200.60X.xxx K1HB 27.XX, AC
Electromechanical timer K1HB27 Aufpreis / surcharge 360-440 VAC
Electromechanical timer K1HB27 Aufpreis / surcharge >130 VDC
Electromechanical timer H 57 3.220.40x.xxx H 57, DC
Electromechanical timer H 57 3.220.40x.xxx H 57, AC
Electromechanical timer H 57 3.228.40x.xxx H 57, DC
Electromechanical timer H 57 3.228.40x.xxx H 57, AC
Electromechanical timer H 57 3.221.40x.xxx H 57.55, DC
Electromechanical timer H 57 3.221.40x.xxx H 57.55, AC
Electromechanical timer H 57 3.222.40x.xxx H 57.72, DC
Electromechanical timer H 57 3.222.40x.xxx H 57.72, AC
Electromechanical timer H 57 Aufpreis / surcharge >264 VAC 50 / 60 Hz
Electromechanical timer H 57 Aufpreis / surcharge > 130 VDC
Electromechanical adding counters H 57 x.xxx.xxx.xxx.044 H57.44
Electromechanical adding counters H 57 x.xxx.xxx.xxx.011 H57.11
Electromechanical adding counters H 57 x.xxx.xxx.xxx.422 H57.422
Electromechanical timer AH 57 3.223.401.xxx AH 57, DC
Electromechanical timer AH 57 3.223.401.xxx AH 57, AC
Electromechanical timer AH 57 Aufpreis / surcharge >264 VAC 50 / 60 Hz
Electromechanical timer AH 57 Aufpreis / surcharge > 130 VDC
Electromechanical timer H 37 3.240.xxx.xxx H 37, DC
Electromechanical timer H 37 3.240.xxx.xxx H 37, AC
Electromechanical timer H 37 3.241.xxx.xxx H 37.1, DC
Electromechanical timer H 37 3.241.xxx.xxx H 37.1, AC
Electromechanical timer H 37 3.242.xxx.xxx H 37.2, DC
Electromechanical timer H 37 3.242.xxx.xxx H 37.2, AC
Electromechanical timer H 37 3.244.xxx.xxx H 37.4, DC
Electromechanical timer H 37 3.244.xxx.xxx H 37.4, AC
Electromechanical timer H 37 3.245.201.351 H 37.5, 10-30 VDC
Electromechanical timer H 37 3.245.201.075 H 37.5, 187-264 VAC
Electromechanical timer H 37 Aufpreis / surcharge >264 VAC 50 / 60 Hz
Electromechanical timer H 37 Aufpreis / surcharge > 130 VDC
Electromechanical timer H37 x.xxx.xxx.xxx.011 H37.x.11
Electromechanical timer H37 x.xxx.xxx.xxx.456 H37.x.456
Electromechanical timer HR 47 3.474.901.075 HR 47, 187...264VAC
Electromechanical timer HR 47 3.474.901.084 HR 47, 100...130 VAC
Electromechanical timer HR 47 3.474.901.373 HR 47, DC, no LED
Electromechanical timer HR 47 3,474,911,373 HR 47, DC 
Electromechanical timer HVa 15 3.300.xxx.xxx HVa 15.X1, DC
Electromechanical timer HVa 15 3.300.xxx.xxx HVa 15.X1, AC
Electromechanical timer F2HVa 15 3.300.511.xxx F2HVa 15.31, DC
Electromechanical timer F2HVa 15 3.300.511.xxx F2HVa 15.31, AC
Electromechanical timer HC 77 3.550.401.xxx HC 77, DC
Electromechanical timer HC 77 3.550.401.xxx HC 77, AC
Electromechanical timer HC 77 3.551.401.xxx HC 77.55, DC
Electromechanical timer HC 77 3.551.401.xxx HC 77.55, AC
Electromechanical timer HC 77 3.552.401.xxx HC 77.72, DC
Electromechanical timer HC 77 3.552.401.xxx HC 77.72, AC
Electromechanical timer HC 77 Aufpreis / surcharge für getrennte Anschlüsse / separate connections
Electromechanical timer SHC 77 3.553.401.xxx SHC 77, DC
Electromechanical timer SHC 77 3.553.401.xxx SHC 77, AC
Electromechanical timer SHC 77 3.553.401.xxx.060 SHC 77.60, DC
Electromechanical timer SHC 77 3.553.401.xxx.060 SHC 77.60, AC
Electromechanical adding counters HC 77 x.xxx.xxx.xxx.419 HC77.419
Electromechanical adding counters HC 77 x.xxx.xxx.xxx.060 HC77.60
Electromechanical adding counters HC 77 x.xxx.xxx.xxx.061 HC77.61
Electromechanical adding counters HC 77 x.xxx.xxx.xxx.062 HC77.62
Electromechanical adding counters HC 77 x.xxx.xxx.xxx.011 HC77.11
Electromechanical timer HR 76 0.135.xxx.xxx HR 76.x
Electromechanical timer /energy meter HW66 3.563.201.075 HW66, 230 VAC
Electromechanical timer /energy meter HW66 3.563.201.074 HW66, 115 VAC
Electromechanical timer /energy meter HW66 3.56M.201.075 HW66 MID, 230 VAC
090109pb-1050      
       
New products are in red
Stocked items:
0.170.000.351 SH 17, 10 - 27 VDC
0.170.000.075 SH 17, 230 VAC
   
3.060.200.383 HK47.20, 4,5 - 35 VDC
   
3.130.151.351                  HK17.151.39, 10-30VDC         
3,130,251,075 HK 17.251, 187 - 264 VAC/50 Hz
3,130,251,075,056 HK 17.251.56, 187 - 264 VAC/50 Hz
3.160.111.075                  HB26.11, 187-264VAC/50Hz,     
3.160.111.351                  HB26.11, 10-30VDC,            
3.160.211.075                  HB26.21, 187-264VAC/50Hz,     
3.160.211.351                  HB26.21, 10-30VDC,            
  3.160.217.075                  HB26.21vs, 187-264VAC/50Hz, sw
3.167.211.075                  HB26.21.4, 187-264VAC/50Hz,   
3.167.211.351                  HB26.21.4, 10-30VDC, schwarz, 
3,220,401,071 H57, 20-30VAC/50Hz,sw         
3.220.401.074                  H57, 100-130VAC/50Hz,sw       
3.220.401.075                  H57, 187-264VAC/50Hz,sw       
3.220.401.075.422              H57.422, 187-264VAC/50Hz,sw   
3.220.401.081                  H57, 20-30VAC/60Hz,sw         
3.220.401.084                  H57, 100-130VAC/60Hz,sw       
3.220.401.085                  H57, 187-264VAC/60Hz,sw       
3.220.401.351                  H57, 10-30VDC,sw              
3.220.401.351.422              H57.422, 10-30VDC,sw          
  3.220.401.075.073              H57, 187-264VAC/50Hz,sw       
3.228.401.075                  H57.11, 187-264VAC/50Hz,sw    
3.240.201.074                  H37, 100-130VAC/50Hz,         
3.240.201.075                  H37, 187-264VAC/50Hz,         
3.240.201.351                  H37, 10-30VDC, schwarz,       
3.241.201.351                  H37.1, 10-30VDC, schwarz      
3.474.901.075 HR 47, 187...264VAC
3.474.901.084 HR 47, 100...130 VAC
3.474.901.373 HR 47, DC, no LED
3.474.911.373 HR 47, DC 
   
3.550.401.071                  HC77, 20-30VAC/50Hz,          
3.550.401.074                  HC77, 100-130VAC/50Hz         
3.550.401.075                  HC77, 187-264VAC/50Hz,        
3.550.401.351                  HC77, 10-30VDC,               
3.550.401.351.060              HC77.60, 10-30VDC,            

 

GNN VIETNAM
Nhà Phân Phối Chính Thức Sản Phẩm Kuebler (Đức) tại Việt Nam

VP Chính : 153 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đa Kao - Q.1 - TP.HCM
VPDG : 33 Hoa Hồng - Phường 2 - Q. Phú Nhuận -TP.HCM 
[tel] : 84 - 8 - 3517.4923
[fax] : 84 - 8 - 3517.4924
[email] : contact@gnnvietnam.com

[website] : www.gnnvietnam.com hoặc www.gnn.com.sg

 

Kuebler Vietnam
Số người xem : 9168
Đăng ký nhận tin