Đang tải dữ liệu...
Ứng dụng đặc biệt
Liên kết website
Trạng thái
Số lượt truy cập:1040259
Số người online : 473

MIKI PULLEY VIETNAM | SFS Models | Coupling - SERVOFLEX

MIKI PULLEY VIETNAM | SFS Models | Coupling - SERVOFLEX
Mã Sản phẩm : SFS Models
Chuyên mục : Điều Khiển Vận Tốc / Speed Control
Nhà sản xuất : Miki Pulley
 
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Nhà cung cấp : Gnn Vietnam
Tóm tắt:
These couplings have disc springs that use steel for the body. They are the basic type of SERVO FLEX. Single-element types with high torsional stiffness, flexible double-element types that separate double elements with a spacer, and floating shaft types that combine double elements with intermediate flanges are available.
Hình ảnh :
Thông số chi tiết :

??????

  • Max. rated torque : 800 N?m
  • Standard bore-drilling range :8 mm to 80 mm
  • Backlash :Zero

SFS S Types

Model Rated torque [N·m] Misalignment Max. rotation speed [min-1] Torsional stiffness [N·m/rad] Axial stiffness[N/mm] Moment of inertia [kg·m2] Mass [kg]
Angular [°] Axial [mm]
SFS-05S 20 1 ±0.6 25000 16000 43 0.11×10-3 0.30
SFS-06S 40 1 ±0.8 20000 29000 45 0.30×10-3 0.50
SFS-08S 80 1 ±1.0 17000 83000 60 0.87×10-3 1.00
SFS-09S 180 1 ±1.2 15000 170000 122 1.60×10-3 1.40
SFS-10S 250 1 ±1.4 13000 250000 160 2.60×10-3 2.10
SFS-12S 450 1 ±1.6 11000 430000 197 6.50×10-3 3.40
SFS-14S 800 1 ±1.8 9500 780000 313 9.90×10-3 4.90
SFS-05S-C 15 1 ±0.6 25000 16000 43 0.11×10-3 0.30
SFS-06S-C 30 1 ±0.8 20000 29000 45 0.30×10-3 0.50
SFS-08S-C 60 1 ±1.0 17000 83000 60 0.87×10-3 1.00
SFS-09S-C 135 1 ±1.2 15000 170000 122 1.60×10-3 1.40
SFS-10S-C 190 1 ±1.4 13000 250000 160 2.60×10-3 2.10
SFS-12S-C 340 1 ±1.6 11000 430000 197 6.50×10-3 3.40
SFS-14S-C 600 1 ±1.8 9500 780000 313 9.90×10-3 4.90
SFS-06S-?M-?M 40 1 ±0.8 5000 29000 45 0.30×10-3 0.70
SFS-08S-?M-?M 80 1 ±1.0 5000 83000 60 0.93×10-3 1.30
SFS-09S-?M-?M 180 1 ±1.2 5000 170000 122 1.80×10-3 1.80
SFS-10S-?M-?M 250 1 ±1.4 5000 250000 160 2.70×10-3 2.30
SFS-12S-?M-?M 450 1 ±1.6 5000 430000 197 6.80×10-3 4.10
SFS-14S-35M-35M 580 1 ±1.8 5000 780000 313 14.01×10-3 6.40
SFS-06S-?M-11C 40 1 ±0.8 5000 29000 45 0.29×10-3 0.60
SFS-06S-15M-16C 40 1 ±0.8 5000 29000 45 0.34×10-3 0.70
SFS-08S-?M-16C 80 1 ±1.0 5000 83000 60 0.84×10-3 1.20
SFS-09S-?M-16C 180 1 ±1.2 5000 170000 122 1.50×10-3 1.60

*Max. rotation speed does not take into account dynamic balance.

*tde moment of inertia and mass are measured for tde maximum bore diameter.


SFS W Types

Model Rated torque [N·m] Misalignment Max. rotation speed [min-1] Torsional stiffness [N·m/rad] Axial stiffness[N/mm] Moment of inertia [kg·m2] Mass [kg]
Parallel [mm] Angular [°] Axial [mm]
SFS-05W 20 0.2 1 (On one side) ±1.2 10000 8000 21 0.14×10-3 0.40
SFS-06W 40 0.3 1 (On one side) ±1.6 8000 14000 22 0.41×10-3 0.70
SFS-08W 80 0.3 1 (On one side) ±2.0 6800 41000 30 1.10×10-3 1.30
SFS-09W 180 0.5 1 (On one side) ±2.4 6000 85000 61 2.20×10-3 2.10
SFS-10W 250 0.5 1 (On one side) ±2.8 5200 125000 80 3.60×10-3 2.80
SFS-12W 450 0.6 1 (On one side) ±3.2 4400 215000 98 9.20×10-3 4.90
SFS-14W 800 0.7 1 (On one side) ±3.6 3800 390000 156 15.00×10-3 7.10
SFS-05W-C 15 0.2 1 (On one side) ±1.2 10000 8000 21 0.14×10-3 0.40
SFS-06W-C 30 0.3 1 (On one side) ±1.6 8000 14000 22 0.41×10-3 0.70
SFS-08W-C 60 0.3 1 (On one side) ±2.0 6800 41000 30 1.10×10-3 1.30
SFS-09W-C 135 0.5 1 (On one side) ±2.4 6000 85000 61 2.20×10-3 2.10
SFS-10W-C 190 0.5 1 (On one side) ±2.8 5200 125000 80 3.60×10-3 2.80
SFS-12W-C 340 0.6 1 (On one side) ±3.2 4400 215000 98 9.20×10-3 4.90
SFS-14W-C 600 0.7 1 (On one side) ±3.6 3800 390000 156 15.00×10-3 7.10
SFS-06W-?M-?M 40 0.3 1 (On one side) ±1.6 5000 14000 22 0.41×10-3 0.90
SFS-08W-?M-?M 80 0.3 1 (On one side) ±2.0 5000 41000 30 1.16×10-3 1.60
SFS-09W-?M-?M 180 0.5 1 (On one side) ±2.4 5000 85000 61 2.40×10-3 2.50
SFS-10W-?M-?M 250 0.5 1 (On one side) ±2.8 5000 125000 80 3.70×10-3 3.00
SFS-12W-?M-?M 450 0.6 1 (On one side) ±3.2 4400 215000 98 9.50×10-3 5.60
SFS-14W-35M-35M 580 0.7 1 (On one side) ±3.6 3800 390000 156 19.11×10-3 8.60
SFS-06W-?M-11C 40 0.3 1 (On one side) ±1.6 5000 14000 22 0.40×10-3 0.80
SFS-06W-15M-16C 40 0.3 1 (On one side) ±1.6 5000 14000 22 0.45×10-3 0.90
SFS-08W-?M-16C 80 0.3 1 (On one side) ±2.0 5000 41000 30 1.07×10-3 1.50
SFS-09W-?M-16C 180 0.5 1 (On one side) ±2.4 5000 85000 61 2.10×10-3 2.30

*Max. rotation speed does not take into account dynamic balance.

*tde moment of inertia and mass are measured for tde maximum bore diameter.


SFS G Types

Model Rated torque [N·m] Misalignment Max. rotation speed [min-1] Torsional stiffness [N·m/rad] Axial stiffness[N/mm] Moment of inertia [kg·m2] Mass [kg]
Parallel [mm] Angular [°] Axial [mm]
SFS-05G 20 0.5 1 (On one side) ±1.2 20000 8000 21 0.20×10-3 0.50
SFS-06G 40 0.5 1 (On one side) ±1.6 16000 14000 22 0.55×10-3 0.90
SFS-08G 80 0.5 1 (On one side) ±2.0 13000 41000 30 1.50×10-3 1.70
SFS-09G 180 0.6 1 (On one side) ±2.4 12000 85000 61 2.90×10-3 2.40
SFS-10G 250 0.6 1 (On one side) ±2.8 10000 125000 80 4.60×10-3 3.30
SFS-12G 450 0.8 1 (On one side) ±3.2 8000 215000 98 11.80×10-3 5.80
SFS-14G 800 0.9 1 (On one side) ±3.6 7000 390000 156 21.20×10-3 8.60
SFS-05G-C 15 0.5 1 (On one side) ±1.2 20000 8000 21 0.20×10-3 0.50
SFS-06G-C 30 0.5 1 (On one side) ±1.6 16000 14000 22 0.55×10-3 0.90
SFS-08G-C 60 0.5 1 (On one side) ±2.0 13000 41000 30 1.50×10-3 1.70
SFS-09G-C 135 0.6 1 (On one side) ±2.4 12000 85000 61 2.90×10-3 2.40
SFS-10G-C 190 0.6 1 (On one side) ±2.8 10000 125000 80 4.60×10-3 3.30
SFS-12G-C 340 0.8 1 (On one side) ±3.2 8000 215000 98 11.80×10-3 5.80
SFS-14G-C 600 0.9 1 (On one side) ±3.6 7000 390000 156 21.20×10-3 8.60
SFS-06G-?M-?M 40 0.5 1 (On one side) ±1.6 5000 14000 22 0.55×10-3 1.10
SFS-08G-?M-?M 80 0.5 1 (On one side) ±2.0 5000 41000 30 1.56×10-3 2.00
SFS-09G-?M-?M 180 0.6 1 (On one side) ±2.4 5000 85000 61 3.10×10-3 2.80
SFS-10G-?M-?M 250 0.6 1 (On one side) ±2.8 5000 125000 80 4.70×10-3 3.50
SFS-12G-?M-?M 450 0.8 1 (On one side) ±3.2 5000 215000 98 12.10×10-3 6.50
SFS-14G-35M-35M 580 0.9 1 (On one side) ±3.6 5000 390000 156 25.31×10-3 10.10
SFS-06G-?M-11C 40 0.5 1 (On one side) ±1.6 5000 14000 22 0.54×10-3 1.00
SFS-06G-15M-16C 40 0.5 1 (On one side) ±1.6 5000 14000 22 0.59×10-3 1.10
SFS-08G-?M-16C 80 0.5 1 (On one side) ±2.0 5000 41000 30 1.47×10-3 1.90
SFS-09G-?M-16C 180 0.6 1 (On one side) ±2.4 5000 85000 61 2.80×10-3 2.60

*Max. rotation speed does not take into account dynamic balance.

*tde moment of inertia and mass are measured for tde maximum bore diameter.


Lĩnh vực ứng dụng :
Công nghiệp tự động...
Điện, Điện công nghiệp
Close

GNN Vietnam kính thông báo đến Quý Khách Hàng:
1/ Email của công ty GNN chỉ có một tên miền duy nhất là @gnnvietnam.com, tất cả các email khác (như gmail, yahoo mail…) đều không phải của công ty chúng tôi.

Bạn muốn có cơ hội làm việc trong môi trường kinh doanh năng động và chuyên nghiệp.
Muốn biết thêm chi tiết click tại đây.