PERFECT AUTOMATION SOLUTION
VietNam Japan

GNN 外商服务有限公司


越南 GNN

 

总办事处:越南-胡志明市-第一郡-阮文守路-153号。

 

交易:越南-胡志明市-富闰郡-玫瑰路-33号。 

 

[电话]:84 – 8 – 3517.4923

 

[传真]:84 – 8 – 3517.4924

 

[电子邮件]: contact@gnnvietnam.com

 

[网站]:www.gnnvietnam.com www.gnn.com.sg

 

  

各位客户有如何要求:

·         订货

·          产品信息

·          目录

·          其他通信

 

请立刻跟我们联系!我们在六个小时内会回答你们的要求! 

 

经营与市场发展部门

越南GNN

Contact By Email
 
Location
Register