PERFECT AUTOMATION SOLUTION
VietNam Japan
Wise Control Vietnam - Danh sách thiết bị - part 2

Wise Control Vietnam - Danh sách thiết bị - part 2


  --  3/9/2017
GNN Vietnam Chuyên cung cấp các thiết bị đo áp suất (Pressure), Nhiệt độ (Temperature), thiết bị đo dòng chảy (Flowmeter), thiết bị đo mức (Level), và đo khí (gas measurement) chính hãng của WISE CONTROL INC tại Việt Nam
Tên Sản phẩm Brand Xuất xứ 
Thiết bị đo áp suất : P1104A4EDI02910  WISE CONTROL INC KOREA
Thiết  bị đo áp suất : P1104A4EDI03310 WISE CONTROL INC KOREA
Thiết bị đo áp suất : P7118AJEAAB047CX0  WISE CONTROL INC KOREA
Thiết bị đo áp suất : P2524A3EDB04730  WISE CONTROL INC KOREA
Áp kế hoạt động không bằng điện, Model:P2524A3EFB04730, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:T1104X0ED010453, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:T1104X0ED010483, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:T120-4-W-0-E-D-2-104-2-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Áp kế hoạt động không bằng điện, Model:P2524A3EDH04730, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Áp kế hoạt động không bằng điện, Model:P2524A3EDH14330, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Áp kế hoạt động không bằng điện, Model:P2524A3EDH05230, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Áp kế hoạt động không bằng điện, Model:P2524A3EDH05430, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Áp kế hoạt động không bằng điện, Model:P2584A3EDH04730, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Áp kế hoạt động không bằng điện, Model:P2584A3EDH14330, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Áp kế hoạt động không bằng điện, Model:711-4-A-B-D-B-047-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Áp kế hoạt động không bằng điện, Model:P252-4-A-3-E-C-I-047-3-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Thiết bị đo áp suất : Order code: P2584A4DDJ04030, Old code P2583A4DDJ04030 WISE CONTROL INC KOREA
Thiết bị đo áp suất : P2583A4DDI04730  WISE CONTROL INC KOREA
Thiết bị đo áp suất : P2582A4CDI04730  WISE CONTROL INC KOREA
Thiết bị đo áp suất : P1104A4DDH03210  WISE CONTROL INC KOREA
Thiết bị đo áp suất : P1104A4DDH04710  WISE CONTROL INC KOREA
Thiết bị đo áp suất : P2524A3ECB(0-10kg/cm2)30  WISE CONTROL INC KOREA
Thiết bị đo áp suất : P4214A4ECS47030  WISE CONTROL INC KOREA
Áp kế hoạt động không bằng điện, Model:P258-4-A-3-D-D-I-045-3-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Áp kế hoạt động không bằng điện, Model:P258-4-A-3-D-D-I-045-3-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Áp kế hoạt động không bằng điện, Model:P258-4-A-3-D-D-I-047-3-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Áp kế hoạt động không bằng điện, Model:P258-4-A-3-D-D-I-143-3-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Áp kế hoạt động không bằng điện, Model:P510-4-A-2-E-C-I-058-3-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:T4009W0ED209911EX, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:T4009W0ED209951EX, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:T110-4-X-0-E-C-2-099-4-1, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:T110-4-X-0-E-C-2-099-5-1, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:T120-4-W-0-E-C-2-099-5-1, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:A5000-B-0-H-F-A-AA-Z-0-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:A5000-B-0-H-F-A-AA-Z-0-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:A5000BX0GGAAA200, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:A5000-BX-XX-0-I-F-A-AA-0-00, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:A5000-BX-XX-0-I-F-A-AA-0-00, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Thiết bị đo áp suất : P2582H4CDI06230  WISE CONTROL INC KOREA
Thiết bị đo áp suất : P2524A3ECB04730  WISE CONTROL INC KOREA
Thiết bị đo áp suất : P7118PJEAAH045CX0  WISE CONTROL INC KOREA
Thiết bị đo áp suất : P2583A4DDI07030 WISE CONTROL INC KOREA
Thiết bị đo áp suất : P2582A4CDI07030  WISE CONTROL INC KOREA
Thiết bị đo áp suất : P2584A2EDI07030  WISE CONTROL INC KOREA
Thiết bị đo áp suất : P2582B4CDI06230  WISE CONTROL INC KOREA
Thiết bị đo áp suất : P2582B4CDI06630  WISE CONTROL INC KOREA
Thiết bị đo áp suất : P2582F4CDI06230  WISE CONTROL INC KOREA
Thiết bị đo áp suất : P2582F4CDI06030  WISE CONTROL INC KOREA
Thiết bị đo áp suất : P2582A4CDI06230  WISE CONTROL INC KOREA
Thiết bị đo áp suất : P2582A4CDI06030  WISE CONTROL INC KOREA
Thiết bị đo áp suất : P2582A4CDI05830 WISE CONTROL INC KOREA
Total Views : 7206
Register