PERFECT AUTOMATION SOLUTION
VietNam Japan
Wise Control Vietnam - Danh sách thiết bị - part 3

Wise Control Vietnam - Danh sách thiết bị - part 3


  --  3/9/2017
GNN Vietnam Chuyên cung cấp các thiết bị đo áp suất (Pressure), Nhiệt độ (Temperature), thiết bị đo dòng chảy (Flowmeter), thiết bị đo mức (Level), và đo khí (gas measurement) chính hãng của WISE CONTROL INC tại Việt Nam
Tên Sản phẩm Brand Xuất xứ 
Thiết bị đo áp suất : P2582A4CDI04730  WISE CONTROL INC KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:T4009W0ED209931EX, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Áp kế hoạt động không bằng điện, Model:P258-4-A-3-D-D-I - 047-3-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Áp kế hoạt động không bằng điện, Model:P258-4-A-3-D-D-B -032-7-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Áp kế hoạt động không bằng điện, Model: P110-4-A-4-D-C-I-047-1-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Áp kế hoạt động không bằng điện, Model:P110-4-A-4-D-C-I-032-5-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Áp kế hoạt động không bằng điện, Model:P110-4-A-4-D-C-I-050-1-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:T110-4-X-0-E-D-2-099-5-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:T110-4-X-0-E-D-2-099-5-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:T4009W0ED209951EX, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:T400-9-W-0-E-D-3-099-1-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:A5000-B-0-H-F-A-AA-Z-0-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Đồng hồ đo áp suất : Model : P1104A4EDB05010,Range: 0-15 kg/cm2,  hàng mới 100% WISE CONTROL INC KOREA
Đồng hồ đo áp suất : Model : P1104A4EDB04710  WISE CONTROL INC KOREA
Đồng hồ đo áp suất : Model : P6304D4EDB04130 WISE CONTROL INC KOREA
Đồng hồ đo áp suất : P9619S1MKM42120  WISE CONTROL INC KOREA
Đồng hồ đo áp suất : P2524A3DCI04130  WISE CONTROL INC KOREA
Đồng hồ đo áp suất : P4214A4DCJ40130  WISE CONTROL INC KOREA
Đồng hồ đo áp suất : P4214A4DCJ43730  WISE CONTROL INC KOREA
Đồng hồ đo áp suất : Model : P4405A4CDS12110  WISE CONTROL INC KOREA
Đồng hồ đo áp suất : Model : P2524A3EDB04730 WISE CONTROL INC KOREA
Đồng hồ đo áp suất : Model : P4405A4CDJ43710 WISE CONTROL INC KOREA
Đồng hồ đo áp suất : Model : P2524A3EDH04130  WISE CONTROL INC KOREA
Đồng hồ đo áp suất : Model : P2524A3EDH04530  WISE CONTROL INC KOREA
Đồng hồ đo áp suất : Model : P2526A3EDH15130 WISE CONTROL INC KOREA
Đồng hồ đo áp suất : Model : P1104H4DCB(15kg/cm2)10  WISE CONTROL INC KOREA
Đồng hồ đo áp suất : Model : P2584A3EDQ05830 WISE CONTROL INC KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:A5000-CX-0-T-G-A-AA-1-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:A5000-BX-1-I-G-A-AB-0-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:A5000-BX-1-I-G-A-AB-2-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:A5000-BX-1-I-G-A-AB-3-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:A5000-BX-1-I-G-A-AB-4-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Thiết bị đo áp suất: P2524A3EDB04730, 0-10Kgf/cm2, Hãng : Wise  WISE CONTROL INC KOREA
Thiết bị đo áp suất: P2524A3EDB04530, 0-6Kgf/cm2, Hãng : Wise  WISE CONTROL INC KOREA
Thiết bị đo áp suất: P2584A3CDH12330, Hãng : Wise  WISE CONTROL INC KOREA
Đồng hồ đo áp suất: P2584A3DDI04730, hãng Wise WISE CONTROL INC KOREA
Đồng hồ đo áp suất: P2524A3ECB04730, hãng Wise WISE CONTROL INC KOREA
Đồng hồ đo áp suất: P2524A3DCI04130, hãng Wise WISE CONTROL INC KOREA
Áp kế hoạt động không bằng điện, Model:P252-4-A-3-D-D-B-047-3-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Áp kế hoạt động không bằng điện, Model:P252-4-A-3-D-D-I-047-3-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Áp kế hoạt động không bằng điện, Model:P252-4-A-3-D-D-I-027-3-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:T4009W1EC209951EX, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:A5000BXBX1HFAAB00, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:T110-4-X-0-E-D-2-099-4-1, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:T110-4-X-0-E-D-2-099-5-1, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:T120-4-W-0-E-C-2-099-5-1, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:A5000-BXXX-0-I-F-AAA-000, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Áp kế hoạt động không bằng điện, Model:P258-4-A-3-D-D-I -047-3-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Áp kế hoạt động không bằng điện, Model:P110-1-A-4-C-D-I-042-1-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Áp kế hoạt động không bằng điện, Model:P110-1-A-4-C-D-I-028-1-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:T120-4-W-0-E-C-2-099-8-1, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:T120-4-W-0-E-C-2-099-9-1, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:A5000-BX-1-I-G-A-AB-2-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:A5000-BX-1-I-G-A-AB-2-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC KOREA
Đồng hồ đo áp suất: Model: P2584A3EDQ05830, hãng WISE CONTROL  WISE CONTROL INC KOREA
Đồng hồ đo áp suất: Model: P2586A3EDH14330, hãng WISE CONTROL  WISE CONTROL INC KOREA
Đồng hồ đo áp suất: Model: P2586A3EDH06030, hãng WISE CONTROL  WISE CONTROL INC KOREA
Đồng hồ đo áp suất: Model: P2524A3EDH04530, hãng WISE CONTROL  WISE CONTROL INC KOREA
Đồng hồ đo áp suất: Model: P2524A3EDH04730, hãng WISE CONTROL  WISE CONTROL INC KOREA
Đồng hồ đo áp suất: Model: P2524A3EDH14330, hãng WISE CONTROL  WISE CONTROL INC KOREA
Đồng hồ đo áp suất: Model: P2524A3EDH05230, hãng WISE CONTROL  WISE CONTROL INC KOREA
Đồng hồ đo áp suất: Model: P2524A3EDH15130, hãng WISE CONTROL  WISE CONTROL INC KOREA
Total Views : 7334
Register