PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan
Wago Vietnam - bảng giá các thiết bị của Wago - part 1

Wago Vietnam - bảng giá các thiết bị của Wago - part 1


  --  1/10/2017
GNN Vietnam chuyên cung cấp các thiết bị đo điện chính hãng của WAGO tại Việt Nam - part 1
Part number Mô tả Xuất xứ
750-400/025-000 2DI Germany
750-401 2DI Germany
750-402 4DI Germany
750-402/025-000 4DI Germany
750-403 4DI Germany
750-404 Up/Down Counter Germany
750-404/000-001 Up Counter Germany
750-404/000-002 Peak Time Counter Germany
750-404/000-003 Frequency Counter Germany
750-404/000-004 Up/Down Counter Germany
750-404/000-005 2Up Counter Germany
750-405 2DI Germany
750-406 2DI Germany
750-407 2DI Germany
750-407/040-000 2DI Germany
750-408 4DI Germany
750-408/025-000 4DI Germany
750-409 4DI Germany
750-410 2DI Germany
750-411 2DI Germany
750-412 2DI Germany
750-414 4DI Germany
750-415 4DI Germany
750-418 2DI Germany
750-421 2DI Germany
750-422 4DI Germany
750-423 4DI Germany
750-424 2DI Germany
750-425 2DI Germany
750-427 2DI Germany
750-427/040-000 2DI Germany
750-428 4DI Germany
750-429/040-001 2DI Germany
750-430 8DI Germany
750-430/025-000 8DI Germany
750-431 8DI Germany
750-432 4DI Germany
750-433 4DI Germany
750-435 1AI Germany
750-436 8DI Germany
750-437 8DI Germany
750-438 2DI Germany
750-439 8DI Germany
750-450 4AI Germany
750-451 8AI Germany
750-452 2AI Germany
750-452/000-200 2AI Germany
750-453 4AI Germany
750-453/040-000 4AI Germany
750-454 2AI Germany
Số người xem : 6388
Đăng ký nhận tin