PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan
Thiết Bị Đo Lường chuyên cho ngành Dầu Khí / Process Instrument for Oil & Gas

Thiết Bị Đo Lường chuyên cho ngành Dầu Khí / Process Instrument for Oil & Gas


  --  12/3/2008
Thiết Bị Đo Lường cho ngành Dầu Khí các hãng Baumer, Bourdon Heanni

GNN Vietnam chuyên cung cấp Thiết Bị Đo Lường chuyên cho ngành Dầu Khí các hãng Baumer, Bourdon Heanni

Sản phẩm

Áp suất
Nhiệt độ
Linh kiện hệ thống
Đo mức
Phân tích hệ thống

Kiểm tra và đồng bộ

Số người xem : 14404
Đăng ký nhận tin